Mикологична колекция на Институт по Ботаника, БАН (SOMF)

Адрес: Институт по ботаника, БАН, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 23, 1113 София

Куратор: ст.н.с. д-р Цветомир М. Денчев
Контакти: тел. 979 3775, e-mail: cmdenchev@yahoo.co.uk

В Института по ботаника е депозирана най-голямата в България микологична колекция, съдържаща над 26 200 образци от всички таксономични групи гъбоподобни организми и гъби (вкл. лихенизирани гъби). Това е единствената българска микологична колекция, която е регистрирана в Index Herbariorum – от юни 1999 г. Депозираните образци са основния материал, на който се основават разработките в монографската поредица „Гъбите в България”, томове 1-6, „Червен списък на гъбите в България”, „Червена книга на Р България” (том 1, „Растения и гъби”).

Микологичната колекция е създадена през 1954 г. от ст.н.с. д-р Ц. Хинкова. Нейни куратори са били ст.н.с. д-р Ц. Хинкова (през периода 1954-1983), ст.н.с. д-р В. Факирова (1983-1989) и ст.н.с. д-р Ц. Денчев (от 1989 до днес)..

Работата в колекцията на изследователи извън секция „Таксономия и екология на гъбите”, Институт по ботаника, се осъществява по регламентиран начин след писмено запитване до куратора и получено разрешение. Микологични образци за сравнение и ревизия се изпращат само по искане на куратори на официални (университетски, институтски и др.) микологични колекции или хербариуми, които е желателно да са регистрирани в Index Herbariorum.