Хербариум висши растения (SOM)

      Хербариумът е създаден от акад. Иван Буреш като част от Националния природонаучен музей към Царските природонаучни институти. Той е основан на хербарийните колекции на А. Дреновски, А. Явашов, А. Тошев, Б. Давидов, Б. Ахтаров, В. Стрибърни, И. Ковачев, И. Мърквичка, И. Нейчев, И. Урумов, ,Й. Веленовски, С. Баев и др. главно от периода 1900-1930 г. По това време хербариумът включва около 50 000 - 60 000 образци. В последвалите периоди на интензивни флористични пручвания, биосистематични цитотаксономични изследвания, и с напредъка на работата по многотомното издание “Флора на Р България”, броят на образците нараства, наброявайки днес почти 160 000. Повечето образци са от България, но има също материали от Южна и Югоизточна Европа. В SOM се съхраняват типови образци от таксони, описани от българската флора, а също цитотаксономични и хемотаксономични ваучери.

      Бриологичната колекция към хербариума на Института по ботаника (SOM) е единствената такава колекция в България и една от малкото на Балканския полуостров, която след създаването продължава да се поддържа и постоянно обогатява. Понастоящем тя включва около 15 530 образци, от които 9200 са от българската мъхова флора и 6330 са чуждестранни. (Европа, Северна и Южна Америка, Антарктида).

      Първите български образци са били депозирани от Акад. проф. Стефан Петков през 1905 г. Сбирката се разраства с материалите, събирани от проф. Никола Арнаудов в началото на 20в. и по-късно в резултат на активната научна дейност на ст.н.с. д-р Славчо Петров.

      Сред чуждестранните мъхови образци има такива от края на 19 в., събирани и определяни от известни изследователи като S. O. Lindberg, J. Breidler, C. Jensen, K. G. Limpricht. Интерес представляват образците от хербариума на Dr. C. Baenitz, а също и отделната колекция от чернодробни мъхове от хербариума на V. F. Schiffner от 1943 г., наброяваща 1465 образци. В отделна колекция са и материалите от Албания, събрани през 1958 г. от д-р Славчо Петров.

      Обогатяването на бриологичната сбирка на SOM продължава и понастоящем, като годишно постъпват над 400 образци от България.

      Куратор на сбирката е ст.н.с. д-р Анна Ганева.

      Информация за бриологичната работна група в България може да се намери на: http://www.bryology-bg.hit.bg/