стр. 6 от 7
Проекти / Текущи Добре дошли! Home За нас Структура Обществени поръчки Проекти Публикации Конкурси Обучение Връзки Контакти
Проект 3/ 2010-2012 Ръководител  Тема  "Проучване ролята на ангиотензин II модулаторната система в механизмите свързващи мозъчната реактивност с хипертонията."  Съвместен проект с лаборатория "Експериментална фармакология" към Свободния университет, гр. Брюксел, Белгия.
Проект Ръководител  Тема "Presynaptic interactions in the central and autonomic nervous system under normal and pathological conditions" - with the Institute of Experimental Medicine, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary (2007-2009; 2010-2012).
Проект ДДВУ-02-24 с Фонд "Научни изследвания" Ръководител Тема "Ефекти на някои потенциални антиоксиданти върху В-клетъчната функция, появата и развитието на стрептозотоцин-индуциран диабет при плъхове", (2010-2013).
Проект BG051PO001-3.3.06-0048  Ръководител Тема "Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи за ефективно прилагане на биомедицинските изследвания за подобряване качеството на живот" - Проекта се финансира от Европейския социален фонд и Република България по приоритетна ос 3 от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Проект Ръководител  Тема "Имунохистохимична локализация на AMPA-глутаматни рецептори в кохлеарния нуклеарен комплекс на плъх" - съвместен проект с МУ- Плевен
Webmail
1: index.htm
2: welcome.htm
3: about_us.htm
4: awards.htm
5: colaborations.htm
6: history.htm
7: donations.htm
8: government.htm
9: public_orders_rec.htm
10: public_orders_arch.htm
11: science.htm
12: bioethics.htm
13: departments.htm
14: departments_2.htm
15: grants.htm
16: grants_2.htm
17: grants_3.htm
18: grants_4.htm
19: grants_5.htm
20: grants_6.htm
21: grants_7.htm
22: grants_finished.htm
23: grants_finished2.htm
24: grants_finished3.htm
25: grants_finished4.htm
26: publications.htm
27: education.htm
28: education_2.htm
29: competitions.htm
30: procedure1_proc.htm
31: procedure1_arch.htm
32: procedure2_proc.htm
33: procedure2_arch.htm
34: procedure3_proc.htm
35: procedure3_arch.htm
36: procedure4_proc.htm
37: procedure4_arch.htm
38: procedure5_proc.htm
39: procedure5_arch.htm
40: news.htm
41: news2.htm
42: links.htm
43: contact.htm
44: infocenter.htm
45: sensory.htm
46: sensory_methods.htm
47: sensory_publications.htm
48: sensory_contacts.htm
49: sensory_grants.htm
50: cognitive.htm
51: cognitive_methods.htm
52: cognitive_publications.htm
53: cognitive_contacts.htm
54: cognitive_grants.htm
55: behaviour.htm
56: behaviour_methods.htm
57: behaviour_publications.htm
58: behaviour_contacts.htm
59: behaviour_grants.htm
60: synaptic.htm
61: synaptic_methods.htm
62: synaptic_publications.htm
63: synaptic_contacts.htm
64: synaptic_grants.htm
65: effects.htm
66: effects_methods.htm
67: effects_publcations.htm
68: effects_contacts.htm
69: effects_grants.htm
70: finances.htm
71: administrative.htm
72: special.htm
73: radio.htm
74: radio_methods.htm
75: radio_publcations.htm
76: baza_slivnitza.htm