Нашата мисия Основната дейност на ИНБ е провеждане на фундаментални и  научно-приложни изследвания в областта на невронауките, посредством  интер-дисциплинарни неврофизиологични, психофизиологични и  фармакологични подходи за получаване на нови знания за  невробиологичните механизми на организация, адаптация и регулация в  организма на човека и животните и фармакологичните въздействия върху  тях; създаване на нови диагностични и прогностични методи за  подобряване качеството на живот, интелектуалните и физически  възможности на човека, в съответствие с Европейската стратегия "Европа  2020" и националните приоритети и научната политика на БАН;  интегриране на ИНБ в Европейското изследователско пространство.  В Института по невробиология ежегодно се подготвят докторанти. Учените от  института участват в учебния процес на редица висши учебни заведения в  страната и чужбина чрез лекционни курсове, семинари и упражнения, занимания  със студенти и дипломанти.  В Института по невробиология работят учени с утвърден международен  авторитет. Научната продукция традиционно е на високо ниво, за което  допринася ръководството на многобройни национални и международни договори  и спечелването на редица международни стипендии от учените в института.  Дългогодишно и ползотворно е сътрудничеството с водещи университети в Европа  и Америка, в резултат на което са излезли от печат редица съвместни научни  трудове и са организирани международни научни форуми.   
about us Добре дошли! Home За нас Структура Обществени поръчки Проекти Публикации Конкурси Обучение Връзки Контакти За Институт по Невробиология Ръководство
Директор
Заместник директор
Научен секретар
Председател на Научен съвет
Добре дошли! Webmail
1: index.htm
2: welcome.htm
3: about_us.htm
4: awards.htm
5: colaborations.htm
6: history.htm
7: donations.htm
8: government.htm
9: public_orders_rec.htm
10: public_orders_arch.htm
11: science.htm
12: bioethics.htm
13: departments.htm
14: departments_2.htm
15: grants.htm
16: grants_2.htm
17: grants_3.htm
18: grants_4.htm
19: grants_5.htm
20: grants_6.htm
21: grants_7.htm
22: grants_finished.htm
23: grants_finished2.htm
24: grants_finished3.htm
25: grants_finished4.htm
26: publications.htm
27: education.htm
28: education_2.htm
29: competitions.htm
30: procedure1_proc.htm
31: procedure1_arch.htm
32: procedure2_proc.htm
33: procedure2_arch.htm
34: procedure3_proc.htm
35: procedure3_arch.htm
36: procedure4_proc.htm
37: procedure4_arch.htm
38: procedure5_proc.htm
39: procedure5_arch.htm
40: news.htm
41: news2.htm
42: links.htm
43: contact.htm
44: infocenter.htm
45: sensory.htm
46: sensory_methods.htm
47: sensory_publications.htm
48: sensory_contacts.htm
49: sensory_grants.htm
50: cognitive.htm
51: cognitive_methods.htm
52: cognitive_publications.htm
53: cognitive_contacts.htm
54: cognitive_grants.htm
55: behaviour.htm
56: behaviour_methods.htm
57: behaviour_publications.htm
58: behaviour_contacts.htm
59: behaviour_grants.htm
60: synaptic.htm
61: synaptic_methods.htm
62: synaptic_publications.htm
63: synaptic_contacts.htm
64: synaptic_grants.htm
65: effects.htm
66: effects_methods.htm
67: effects_publcations.htm
68: effects_contacts.htm
69: effects_grants.htm
70: finances.htm
71: administrative.htm
72: special.htm
73: radio.htm
74: radio_methods.htm
75: radio_publcations.htm
76: baza_slivnitza.htm