Български | English

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ФИТОЦЕНОЛОГИЯ-2001

„Българско дружество по фитоценология – 2001“ е доброволно сдружение с нестопанска цел, регистрирано в частна полза. То представлява организация на учени-ботаници и фитоценолози, както и други експерти и граждани, работещи или имащи трайни интереси в областта на проучването и опазването на разнообразната растителност и природните местообитания в Република България.

Целите на сдружението са:

• да обедини усилията на българските експерти за развитието на фитоценологията в Република България, като създаде подходящи условия за тяхната работа, базирайки се и на научния и интелектуален потенциал и натрупан опит в световната фитоценологична наука;

• да работи върху развитието на фитоценологичната наука в България в съответствие със съвременните световни тенденции, както и върху проучването на растителната покривка на България с методите на фитоценологията, като използва експертния потенциал на българските учени;

• да сътрудничи със сродните международни организации и активно да участва в организираните от тях конференции, симпозиуми, конгреси, работни срещи, обучителни курсове, експедиции и др.;

• да работи активно за опазването на природата, както и за формиране на висока екологична култура на обществото.

„Българско дружество по фитоценология – 2001“ в момента има 21 членове, които са или доскоро са били част от експертния потенциал на ИБЕИ-БАН, СУ „Климент Охридски“ – Биологически факултет, ЛТУ, дирекциите на някои природни паркове, както и активисти, работещи в областта на опазването на природната среда.

Българските фитоценолози активно участват в работата на Международната асоциация за растителна наука (IAVS – International Association for Vegetation Science), както и в Инициативата за проучване на eвропейската растителност (EVS – European Vegetation Survey).

Понастоящем управителният съвет на „Българско дружество по фитоценология – 2001“ се състои от доц. д-р Росен Цонев (председател) и членове: доц. д-р Мариус Димитров и гл. ас. д-р Малина Делчева.


Публични документи.Copyright (C) 2018
„Българско дружество по фитоценология – 2001“