Основната дейност на ИНБ е провеждане на фундаментални и научно-приложни  изследвания в областта на невронауките, посредством интердисциплинарни  неврофизиологични, психофизиологични и фармакологични подходи за получаване на  нови знания за невробиологичните механизми на организация, адаптация и регулация в  организма на човека и животните и фармакологичните въздействия върху тях; създаване  на нови диагностични и прогностични методи за подобряване качеството на  живот, интелектуалните и физически възможности на човека, в съответствие с  Европейската стратегия "Европа 2020" и националните приоритети и научната  политика на БАН; интегриране на ИНБ в Европейското изследователско  пространство. още ... 
  Интернет страницата на Институт по Невробиология е преместена на нов адрес:
"Науката е систематизирано знание, мъдростта е анализиран живот" И. Кант
Home
Web counter

Home Към новата страница

1: index.htm