ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
Проект: Картиране и оценка на екосистемните услуги в земи с рядка растителност в България (SPA-EcoServices)
Проектът Картиране и оценка на екосистемните услуги в земи с рядка растителност в България (SPA-EcoServices) се финансира в рамките на Програма BG03 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
20.04.2017 г. /12:00 - 17:15 ч./
Място на провеждане:
гр. София, Централ Хотел Форум, зала 2, бул. "Цар Борис III" 41, Спирка на трамвай №5 "ж.к. Лагера"

12.00 – 14.00 ч.
Регистрация и обяд
14.00 – 14.20 ч.
Откриване на работната среща и представяне на целите и дейностите на проекта – Доц. д-р Анна Ганева - Директор на ИБЕИ-БАН и ръководител на проекта
14.20 – 14.45 ч.
Типове екосистеми с разредена растителност и картиране – Петър Димов, ГИС-експерт на проекта
14.45 – 14.55 ч.
Въпроси и дискусия
14.55 – 15.20 ч.
Анализ на данните и оценка на състоянието и услугите на екосистемите в земи с рядка растителност
Проф.д-р Светлана Банчева - ИБЕИ-БАН, координатор на проекта
Гл. ас. Владимир Владимиров - ключов експерт "Флора"
Доц. Д-р Тошко Любомиров - ИБЕИ-БАН, ключов експерт "Фауна"
15.20 – 15.30 ч.
Въпроси и дискусия
15.30 – 16.00 ч.
Кафе пауза
16.00 – 16.20 ч.
Статистиката в подкрепа на анализа на данните -  Доц. Д-р Елена Ташева, СУ "Кл. Охридски" - статистик в проекта
16.20 – 16.30 ч.
Въпроси и дискусия
16.30 – 16.50 ч.
Статистиката в подкрепа на анализа на данните -  Доц. Д-р Елена Ташева, СУ "Кл. Охридски" - статистик в проекта
16.50 – 17.15 ч.
Заключителна дискусия
Екип на проекта:
       Основният състав от експерти е от ИБЕИ, но в екипа са включени и учени от Софийския университет, Пловдивския университет
Ръководител:
       доц. д-р Анна Ганева
Координатор:
       проф. д-р Светлана Банчева
Ключови експерти:
       гл. ас. Владимир Владимиров - "Флора",
       Доц. д-р Тошко Любомиров - "Фауна",
       Петър Димов - ГИС,
       доц. д-р Елена Ташева - "Статистика",
       Йорданка Вълкова - "Финанси"
Неключови експерти:
       в проекта са включени 28 неключови експерти с компетенции в областта на флора, фауна, микота, административно и счетоводно управление
ИБЕИ-БАН (Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, Българска академия на науките)
Мисията на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ)е развитие на теоретичните и приложни аспекти на екологията, биоразнообразието и устойчивото използване на биологичните ресурси, което да осигури научна информация, да даде методична подкрепа на държавните институции и структурите на гражданското общество, както и да представи държавата ни в Европейското изследователско пространство в рамките на своите компетенции. Приоритетните направления са свързани с проучване на структурата и функционирането на биотичните съобщества, развитие на научна основа за опазване на живата природа, методи да устойчиво използване на биологичните ресурси, екологична оценка на риска, качеството на околната среда и влиянията върху нея, разработване на подходи и методи за оценка на биоразнообразието и биомониторинг. Повече информация за структурата, състава, научната и научно-приложната дейност на ИБЕИ може да се намери на www.iber.bas.bg
ПРОЕКТ                       ЗА НАС                ПУБЛИЧНОСТ                НОВИНИ                   ГАЛЕРИЯ                  ВРЪЗКИ                   КОНТАКТИ