ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
Проект: Картиране и оценка на екосистемните услуги в земи с рядка растителност в България (SPA-EcoServices)
Проектът Картиране и оценка на екосистемните услуги в земи с рядка растителност в България (SPA-EcoServices) се финансира в рамките на Програма BG03 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
20.04.2017 г. /12:00 - 17:15 ч./
Място на провеждане:
гр. София, Централ Хотел Форум, зала 2, бул. "Цар Борис III" 41, Спирка на трамвай №5 "ж.к. Лагера"

12.00 – 14.00 ч.
Регистрация и обяд
14.00 – 14.20 ч.
Откриване на работната среща и представяне на целите и дейностите на проекта – Доц. д-р Анна Ганева - Директор на ИБЕИ-БАН и ръководител на проекта
14.20 – 14.45 ч.
Типове екосистеми с разредена растителност и картиране – Петър Димов, ГИС-експерт на проекта
14.45 – 14.55 ч.
Въпроси и дискусия
14.55 – 15.20 ч.
Анализ на данните и оценка на състоянието и услугите на екосистемите в земи с рядка растителност
Проф.д-р Светлана Банчева - ИБЕИ-БАН, координатор на проекта
Гл. ас. Владимир Владимиров - ключов експерт "Флора"
Доц. Д-р Тошко Любомиров - ИБЕИ-БАН, ключов експерт "Фауна"
15.20 – 15.30 ч.
Въпроси и дискусия
15.30 – 16.00 ч.
Кафе пауза
16.00 – 16.20 ч.
Статистиката в подкрепа на анализа на данните -  Доц. Д-р Елена Ташева, СУ "Кл. Охридски" - статистик в проекта
16.20 – 16.30 ч.
Въпроси и дискусия
16.30 – 16.50 ч.
Статистиката в подкрепа на анализа на данните -  Доц. Д-р Елена Ташева, СУ "Кл. Охридски" - статистик в проекта
16.50 – 17.15 ч.
Заключителна дискусия
ПЛАН ЗА ПУБЛИЧНОСТ

  1. Увод
С цел повишаване на прозрачността при изпълнението на проект "Картиране и оценка на екосистемните услуги в земи с рядка растителност в България (SPA-EcoServises)", финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 и повишаване на информираността на целевите групи са предвидени мерки за информация и публичност, от една страна за възможностите, които финансовият механизъм на ЕИП предлага, а от друга - за конкретните резултати от изпълнението на проекта.
Изготвянето на Плана за публичност е съобразено с изискванията, зададени в Регламент за изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009-2014, Annex IV - Информация и публичност.
Планът за публичност е неделима част от настоящото проектно предложение и обхваща процеса на организация и провеждане на дейностите по информация и публичност, свързани с реализацията на проекта, представянето на същността му и постигането на заложените цели и резултати.
  1. Цели на плана за публичност
  • Популяризиране на подкрепата от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство във връзка с изпълнението на проекта;
  • Популяризиране на целите, обхвата и резултатите от изпълнението на проекта, гарантирайки откритост и прозрачност при изпълнението му.
  1. Целеви групи
Дефинирането на отделните целеви групи е необходимо за по-ясното формулиране и канализиране на посланията. Настоящият план за публичност е насочен към следните целеви групи:
  • държавни експерти от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и неговите регионални инспекции;
  • представители на местните власти;
  • широката общественост;
  • медии;
  • неправителствени организации (НПО) и др.

Пълния ПЛАН ЗА ПУБЛИЧНОСТ може да изтеглите от тук
ПРОЕКТ                       ЗА НАС                ПУБЛИЧНОСТ                НОВИНИ                   ГАЛЕРИЯ                  ВРЪЗКИ                   КОНТАКТИ