Източник на финансиране:
       Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

Цел на проекта:
       Целта на проекта е да се оценят и картират ползите и екосистемните услуги, които се предоставят от екосистемите с разредена растителност извън зоните от мрежата Натура 2000. Изпълнението на проекта е тясно свързан с резултатите от проект BG03.PDP2 за методологична подкрепа за оценка на екосистемните услуги, както и с проекта BG03.PDP1 за усъвършенстване на българската информационна система за биоразнообразието. Използвайки наличната информация от различни източници, както и данни, събрани по време на теренна работа, ще бъдат създадени множество ГИС-слоеве с информация за екосистемните услуги в земите с разредена растителност. По време на изпълнение на проекта всички резултати ще бъдат валидирани и верифицирани.

Основни дейности:
  • Управление на проекта - включва координация на екипите от експерти и различните дейности, взаимодействие с екипа за финансово управление и мониторинг, постоянна връзка с Програмния оператор.
  • Дейности за осигуряване на публичност - тези дейности са важни за държавни/общински експерти, за медии, НПО. На тази страница ще се публикуват текущо резултати от проекта, ще се проведат 2 информационни срещи с целеви групи - в началото и в края на проекта, ще бъдат подготвени брошури и книга с резултатите от проекта, включващи описание и данни за разпространението и услугите на екосистемите с разредена растителност, карти и снимки.
  • Специфични дейности - събиране и верификация на наличните данни за екосистемите с разредена растителност извън мрежата Натура 2000; ще бъде използван набора от индикатори и ватрица за оценки, разработени от проекта BG03.PDP2 Методологична подкрепа за оценка на екосистемните услуги и и биофизичнаоценка; ще бъдат осъществени няколко стъпки за картиране на типовете екосистеми, състояние и услуги, за да се подготвят карти и ГИС слоеве за съответните подтипове екосистеми. Картите ще бъдат научно прецизни, отговарящи на класификацията, индикаторите и методологията. Картите ще бъдат в мащаб 1:10 000 и формат, съвместим с техническите изисквания на проекта.

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
Проект: Картиране и оценка на екосистемните услуги в земи с рядка растителност в България (SPA-EcoServices)
Проектът Картиране и оценка на екосистемните услуги в земи с рядка растителност в България (SPA-EcoServices) се финансира в рамките на Програма BG03 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
20.04.2017 г. /12:00 - 17:15 ч./
Място на провеждане:
гр. София, Централ Хотел Форум, зала 2, бул. "Цар Борис III" 41, Спирка на трамвай №5 "ж.к. Лагера"

12.00 – 14.00 ч.
Регистрация и обяд
14.00 – 14.20 ч.
Откриване на работната среща и представяне на целите и дейностите на проекта – Доц. д-р Анна Ганева - Директор на ИБЕИ-БАН и ръководител на проекта
14.20 – 14.45 ч.
Типове екосистеми с разредена растителност и картиране – Петър Димов, ГИС-експерт на проекта
14.45 – 14.55 ч.
Въпроси и дискусия
14.55 – 15.20 ч.
Анализ на данните и оценка на състоянието и услугите на екосистемите в земи с рядка растителност
Проф.д-р Светлана Банчева - ИБЕИ-БАН, координатор на проекта
Гл. ас. Владимир Владимиров - ключов експерт "Флора"
Доц. Д-р Тошко Любомиров - ИБЕИ-БАН, ключов експерт "Фауна"
15.20 – 15.30 ч.
Въпроси и дискусия
15.30 – 16.00 ч.
Кафе пауза
16.00 – 16.20 ч.
Статистиката в подкрепа на анализа на данните -  Доц. Д-р Елена Ташева, СУ "Кл. Охридски" - статистик в проекта
16.20 – 16.30 ч.
Въпроси и дискусия
16.30 – 16.50 ч.
Статистиката в подкрепа на анализа на данните -  Доц. Д-р Елена Ташева, СУ "Кл. Охридски" - статистик в проекта
16.50 – 17.15 ч.
Заключителна дискусия
ПРОЕКТ                       ЗА НАС                ПУБЛИЧНОСТ                НОВИНИ                   ГАЛЕРИЯ                  ВРЪЗКИ                   КОНТАКТИ